Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”

28/11/2017 8:15 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường đã được phòng Gd- ĐT quận Cầu Giấy phê duyệt;

Ban Giám hiệu trường  Tiểu học Quan Hoa lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”  năm học 2017-2018 như sau:

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.