Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”

26/04/2017 8:49 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường đã được phòng Gd- ĐT quận Cầu Giấy phê duyệt;

Ban Giám hiệu trường  Tiểu học Quan Hoa lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”  năm học 2016-2017 như sau:

3 CÔNG KHAI, 4 KIEM TRA 2016-2017

CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH 2017

CONG KHAI QUAN LY TAI SAN NAM 2016

3 CÔNG KHAI , 4 KIEM TRA 2015-2016

3 CÔNG KHAI, 4 KIEM TRA 2014-2015

CK QUAN LY SD TAI SAN 2014

CK DU TOAN NGAN SACH 2015.A

CK DU TOAN NGAN SACH 2015

CK QUYET TOAN NGAN SACH 2014

CK QUAN LY SD TAI SAN 2015

CK QUYET TOAN NGAN SACH 2016

CK QUYET TOAN NGAN SACH 2015

DU TOAN NGAN SACH 2016

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.